Privacy policy

This privacy policy defines the rules of protecting the privacy of Users of this website, in particular the rules of personal data protection and the rules of storing and accessing information on the User’s devices by means of Cookie Files. Corporate Services makes every effort to ensure adequate privacy and protection of personal information provided by Users when using the Service.

Definicje

 • Pliki Cookies – drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego urządzenia zapytanie o dany adres strony internetowej.
 • Serwis – internetowy serwis pod adresem https://csx.pl.
 • Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący ochronę prywatności Użytkownika.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
 • Corporate Services – CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Podmiejska 13 a, 31-462 Kraków, numer KRS: 74650, NIP: 6762133895, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Urządzenie – urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, w szczególności komputer, telefon komórkowy, tablet.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Corporate Services prowadzi Serwis, w ramach którego przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz wykorzystuje Pliki Cookies. Przy wykonywaniu powyższych czynności Corporate Services stosuje przepisy RODO oraz polskie przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

1.2. Corporate Services podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych podczas korzystania z Serwisu.

2. Administrator Danych Osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych jest CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Podmiejska 13 a, 31-462 Kraków, numer KRS: 74650, NIP: 6762133895, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Spółka”).

Możecie Państwo skontaktować się z nami:

a) pod numerem telefonu: +48 12 431 09 72,
b) pod adresem e-mail: service@csx.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Corporate Services

3.1. Przetwarzamy następujące dane osobowe Użytkowników:

 • podawane przy wypełnianiu formularza kontaktowego dostępnego pod stroną https://csx.pl/kontakt/ :
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) adres IP,
 • podawane podczas zapisu na newsletter:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników dla celów:
a) obsługi zapytania skierowanego do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego,
b) marketingowych i reklamowych (wysyłka newslettera).

5. Podstawa przetwarzania twoich danych

5.1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

5.2. Jeżeli w trakcie obsługi zapytania okaże się, że zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego może dotyczyć ewentualnego postępowania sądowego podstawą przetwarzania jest również niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

6. Czas przez jaki będziemy przetwarzali Państwa dane

6.1. Państwa dane będą przez nas przechowywane przez następujący okres:

 • dane podawane przy wypełnianiu formularza kontaktowego dostępnego pod stroną https://csx.pl/kontakt/:
  a) jeżeli Państwa zapytanie dotyczy umowy, którą Państwo zawarli z Corporate Services lub innych sytuacji, które mogą wiązać się z ewentualnym postępowaniem sądowym, Państwa dane będą przechowywane przez okres 10 lat od otrzymania przez nas Państwa zapytania,
  b) w pozostałych przypadkach – do czasu zakończenia obsługi Państwa zapytania,
 • dane podawane podczas zapisywania się na newsletter – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.2. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu powyższych okresów.

7. Prawa, które Państwa przysługują

7.1. Przysługuje Państwu prawo do:
a) żądania dostępu do danych – macie Państwo prawo zwrócić się do nas o udzielenie wszelkich informacji o Państwa danych,
b) żądania sprostowania danych – gdy Państwa dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po otrzymaniu Państwa żądania dokonamy ich sprostowania,
c) żądania usunięcia danych – macie Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych z naszych baz,
d) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – przykładowo, macie Państwo prawo żądania od nas usunięcia części Państwa danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy też żądania ograniczenia czasu, przez który Państwa dane będą przez nas przechowywane,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. W sprzeciwie powinni Państwo opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych,
f) przeniesienia danych – macie Państwo prawo zażądać, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
g) wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że sposób w jaki przetwarzamy Państwa dane jest nieprawidłowy, możecie Państwa złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dobrowolność podania danych

8.1. Dane osobowe podajecie nam Państwo dobrowolnie. Jeżeli odmówicie Państwo ich podania, nie będzie możliwe rozpatrzenie Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak w pozostałym zakresie taka odmowa nie będzie miała negatywnych konsekwencji.

9. Odbiorcy danych

9.1. Państwa dane mogą zostać przekazane:
a) wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną naszych systemów,
b) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,
c) agencjom marketingowym świadczącym usługi na naszą rzecz,
d) podmiotom utrzymującym nasze wirtualne serwery i świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe,
e) organom administracji publicznej.

10. Pliki cookies

10.1. Corporate Services stosuje na Serwisie Pliki Cookies. Pliki Cookies są stosowane na Urządzeniu Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody.
10.2. Corporate Services stosuje zarówno własne Pliki Cookies (first-party cookies), jak i zewnętrzne Pliki Cookies (third-party cookies). W przypadku własnych Plików Cookies Corporate Services, serwerem żądającym umieszczenia pliku na Urządzeniu jest serwer Corporate Services. W przypadku zewnętrznych Plików Cookies jest to serwer innej witryny niż Corporate Services.
10.3. W każdym z powyższych przypadków Pliki Cookies stosowane na Serwisie są bezpieczne dla Urządzenia.
10.4. Na Serwisie mogą być używane dwa rodzaje Plików Cookies:
a) sesyjne – pozostają na Urządzeniu do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) przez Użytkownika,
b) stałe – pozostają na Urządzeniu do momentu ich manualnego skasowania lub przez czas wskazany w parametrach pliku.
10.5. Corporate Services stosuje Pliki Cookies w następujących celach:
a) weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki,
b) optymalizacji, zwiększenia wydajności i poprawy konfiguracji Serwisu,
c) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
d) zapamiętanie ustawień Użytkownika i wyboru interfejsu, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
e) zapamiętanie historii podstron odwiedzanych w Serwisie w celu przyszłej rekomendacji treści,
f) identyfikacja parametrów Urządzenia Użytkownika celem odpowiedniego dostosowania Serwisu do potrzeb i zasobów Użytkownika,
g) dostosowanie dostarczanych treści do lokalizacji Użytkownika,
h) generowanie ogólnych i zanonimizowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ogół Użytkowników korzysta z Serwisu,
i) ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.
10.6. Użytkownik jest uprawniony do edycji sposobu stosowania Plików Cookies lub zaprzestania ich stosowania w każdym momencie. W tym celu Użytkownik winien dokonać stosownych zmian za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
10.7. Brak zgody na stosowanie Plików Cookies lub jej cofnięcie skutkować może ograniczeniem funkcjonalności Serwisu.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do celów wskazanych w Polityce prywatności. Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązywaniem przez nas kontaktu na cele marketingowe, w tym oferowania naszych produktów i usług, istnieje możliwość wyrażenia zgody na taki kontakt poprzez przesłanie formularza zawierającego poniższe dane i oświadczenia:

Imię i nazwisko
Firma
Adres e-mail
Numer telefonu

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Podmiejska 13 a, 31-462 Kraków, numer KRS: 74650, NIP: 6762133895, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Corporate Services) dla celów marketingowych, w tym oferowania produktów i usług Spółki.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Corporate Services środkami komunikacji elektronicznej.
 • Wyrażam zgodę na nawiązywanie połączeń telefonicznych i otrzymywanie informacji SMS-owych i e-mailowych od Corporate Services.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane będą przetwarzane w sposób wynikający z Polityki prywatności dla podmiotów współpracujących.

Szanowny Kandydacie,

 1. Informujemy, że zgodnie z kodeksem pracy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania bez Pani/Pana zgody wyłącznie następujących danych:
  1. imion (imienia) i nazwiska;
  2. imion rodziców;
  3. daty urodzenia;
  4. miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji);
  5. wykształcenia;
  6. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  7. numeru PESEL.
 2. Powyższe oznacza, że kodeks pracy nie daje nam podstawy do przetwarzania następujących danych:
  1. numeru telefonu,
  2. adresu e-mail,
  3. wizerunku (fotografii twarzy).
 3. W związku z powyższym, jeżeli zamierza Pani/Pan wziąć udział w naszym procesie rekrutacji prosimy o przesłanie CV zgodnie z jednym z poniższych sposobów:
  1. przesłanie CV niezawierającego numeru telefonu, adresu e-mail ani fotografii lub też
  2. przesłanie CV zawierającego również takie dane jak numer telefonu, adres e-mail i fotografię wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.
 4. Jeżeli Pani/Pana zgłoszenie zawiera takie dane jak numer telefonu, adres e-mail, czy fotografię (i nie zawiera zgody na ich przetwarzanie), zostanie ono skasowane z naszej bazy danych. W sytuacji prawidłowego uzupełnienia CV, Pani/Pana zgłoszenie zostanie przez nas rozpatrzone.
 5. Sposób w jaki będziemy postępować z Pani/Pana CV zależy od tego, czy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział wyłącznie w bieżącym procesie rekrutacji, czy też w innych i przyszłych procesach rekrutacji. W sytuacji, gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych zawartych w CV wyłącznie na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną usunięte z naszych baz niezwłocznie po zakończeniu tego procesu. Natomiast w sytuacji, gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych zawartych w CV również w innych i dalszych procesach rekrutacji prowadzonych przez naszą Spółkę, Pani/Pana dane pozostaną w naszych bazach i mogą być wykorzystanie przy tych procesach. W takim przypadku Pani/Pana dane usunięte dopiero po wycofaniu zgody lub po zażądaniu usunięcia danych.
Klauzula PDFZgoda PDF

Państwa dane znajdują się w naszych bazach danych. Dane osobowe są przetwarzane w sposób wynikający z poniższej Polityki prywatności dla podmiotów współpracujących.

Pobierz PDF